ERANDIOKO III. PINTXO-LEHIAKETA

1.- ANTOLATZAILEA

Erandioko Udala. Helburua: Erandio herria eta Erandioko ostalaritza sustatzea eta bultzatzea.

2.- PARTE-HARTZAILEAK

Erandioko edozein taberna, kafetegi, jatetxe eta antzeko ostalaritza-establezimenduk izena eman dezake lehiaketan parte hartzeko, establezimenduaren kategoria edo sailkapena dena delakoa izanda. Horretarako, beharrezkoa izango da izena ezarritako epean ematea eta oinarri hauek onartzea.

3.- LEHIAKETAREN DATA

2018ko ekaineko lehen bi asteburuak: ekainak 1, 2 eta 3 eta ekainak 8, 9 eta 10.

4.- KATEGORIAK

Kategoria bakarra: “Pintxo Libre”

Epaimahai teknikoa. Sektoreko hiru profesionalez osatua

  • Saria: 300 euro
  • Saria: 200 euro.
  • Saria: 100 euro.

Herri Epaimahaia. Saria: 300 euro.

Zozketa bat egingo da Herri Epaimahaia kategorian botoa ematen duten pertsonen artean: 100 bana euroko 3 sari. Sariak erosketa-txartel erakoak izango dira, Erandioko dendetan erabiltzekoak.

5.- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake.

Lehiaketara aurkeztutako pintxoek jendaurrean egon beharko dute, jendearen eskura, lehiaketak dirauen egun guztietan, goiz-arratsaldeko ordu hauetan gutxienez: 12:00 – 15:00 eta 19:00 – 22:00.

Igandeetan, eguerdian baino ez: 12:00-15:00.

Parte hartzea ostiral, larunbat eta igandeetan izan beharko da, igandeetan itxita dauden establezimenduak izan ezik.  Igandeetan itxita egonez gero, izen-emate dokumentuan adierazi beharko dute.

Prezioa: Aurkeztutako pintxoek prezio bateratua izango dute: 1,40 €.

6.- IZEN-EMATEA

Lehiaketarako izen-ematea doakoa izango da, eta Erandioko Udaleko Merkataritza Bulego Teknikoan egingo da:

tel: 94 417 07 47 / e-posta: merkataritza@erandio.eus

Izena emateko epea 2018ko maiatzaren 11ean amaituko da.

Maiatzaren 14etik aurrera batuko dugu izena emateko orria, behar bezala beteta, inskripzioa baieztatu duten establezimenduetan.

Lehiaketa hasi aurretik, aurkeztutako pintxoaren argazkia egingo da eta lehiaketa honetarako diseinatutako materiala entregatuko da.

Lehiaketa egin ahal izateko, gutxienez 20 establezimenduk eman behar dute izena.

7.- EPAIMAHAIA

Epaimahai teknikoa.

Sektoreko hiru profesionalez osatuko da epaimahaia. Lehiaketak dirauen egunetan, euren burua ezagutzera eman barik pasatuko dira epaimahaikideak establezimenduetatik.

Eta honako irizpide hauek kontuan hartuta baloratuko dituzte pintxoak, gehienez 20 puntura arte:

–  Pintxoaren aurkezpena

–  Lehengaien kalitatea eta oreka

–  Zapore globala eta gogobetetzea

–  Originaltasuna

Epaileen erabakia arrazoitua eta apelaezina izango da

Herri Epaimahaia:

Lehiaketan parte hartzen duten establezimenduetan libreta batzuk banatuko dira. Bertan jasoko dira parte hartzen duten establezimendu guztien zerrenda eta lehiaketara aurkeztutako pintxoa. Establezimenduak eranskailu bat entregatuko du lehiaketara aurkeztutako pintxo bakoitzeko. Libretak 6 eranskailu eduki beharko ditu, establezimendu ezberdinetakoak eta, gutxienez, udalerriko bi auzotakoak. Libreta osatutakoan, parte hartzen duten establezimenduetan jarriko diren ontzietan sartuko da; hala, zozketan parte hartu ahal izango du.

8.- OINARRIAK EZ BETETZEA

Ostalaritza-establezimenduak lehiaketaren oinarrietako bat ez badu betetzen lehiaketatik kanpo geratuko da.

Oinarrietan azaltzen ez den gorabeheraren bat suertatzen bada, erakunde antolatzaileak hartuko du erabakia, eta erabaki hori ezin ezeztatuzkoa izango da.

III CONCURSO DE PINTXOS DE ERANDIO

1. CONVOCA Y ORGANIZA

El Ayuntamiento de Erandio con el objetivo de impulsar y dinamizar Erandio y su hostelería local.

2. PARTICIPANTES

Podrán inscribirse en el concurso, cualquier local o establecimiento hostelero de Erandio, independientemente de su calificación y/o categoría (taberna, bar, cafetería, restaurante, etc…), siempre que se inscriban a tal fin dentro del plazo establecido y acepten esta bases.

3. FECHAS

1, 2, 3 de junio de 2018 y 8, 9, 10 de junio de 2018 (dos fines de semana)

 

4. CATEGORIAS

Una única categoría “Pintxo Libre”

Jurado Técnico: Compuesto por tres profesionales del sector

  • 1º Premio: 300 euros
  • 2º Premio: 200 euros
  • 3º Premio: 100 euros

Jurado Popular: Premio 300 euros.

Sorteo entre las personas que hayan depositado su voto en la categoría de Jurado Popular: 3 premios de 100 euros cada uno. El premio se entregará en forma de vales de compra, a canjear en los establecimientos de Erandio.

 

5. PINTXOS

Cada local puede presentar un único pintxo.

Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:00 h. y de 19:00 a 22:00 h.

Los domingos únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h

Es requisito participar los viernes, sábados y los domingos, a excepción de los establecimientos que permanezcan cerrados los domingos que deberán comunicarlo en el documento de inscripción.

PRECIO: Todos los pintxos presentados a concurso tendrán un precio único de venta de 1,40€.

6. INSCRIPCION

La inscripción será gratuita y se realizará en la Oficina Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Erandio:

tfno. 94 417 07 47 / email: merkataritza@erandio.eus

El plazo de inscripción finaliza el 11 de mayo de 2018.

A partir del 14 de mayo se recogerá en los establecimientos que confirmen su inscripción, el documento de inscripción debidamente cumplimentado.

Previo al inicio del concurso, se realizará foto del pintxo presentado a concurso y se entregará el material diseñado para este concurso.

El concurso se llevará a acabo siempre y cuando se inscriban al menos 20 establecimientos.

7. JURADO

Jurado Técnico:

El Jurado estará compuesto por tres profesionales del sector. Los miembros del jurado de forma anónima se pasarán por los establecimientos participantes cualquiera de los días en los que se desarrolle el concurso.

La decisión del jurado será motivada e inapelable. El jurado valorará sobre un total de 20 puntos, con los siguientes criterios:

–  presentación del producto,

–  calidad y equilibrio de la materia prima,

–  sabor global y satisfacción,

–  originalidad

Jurado Popular:

En los establecimientos que participen en el concurso, se entregarán cartillas con la relación de los establecimientos participantes y el pintxo presentado a concurso. El establecimiento entregará una pegatina por cada pintxo presentado a concurso. La cartilla deberá contar con 6 pegatinas de establecimientos diferentes de al menos dos barrios del municipio. Una vez esté completa dicha cartilla se depositará en las urnas que se habiliten en los establecimientos participantes, y así optar al sorteo.

8. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero.

En caso de cualquier incidencia no recogida en estas bases, la decisión se tomará por cuenta de la entidad organizadora, siendo una decisión irrevocable.